Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Urban Lendahl meddelar att han från idag på egen begäran frånträder sitt uppdrag som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets konsistorium har beslutat om en extern granskning i Macchiariniärendet. Då Urban Lendahl uppfattar att han kan komma att innefattas i utredningen önskar han av omsorg om Nobelprisarbetet avsäga sig uppdraget som sekreterare. Eventuella frågor ställs till Nobelförsamlingens ordförande Rune Toftgård eller Nobelkommitténs ordförande Thomas Perlmann.

Nobelförsamlingen, som är fristående från Karolinska Institutet, består av 50 valda ledamöter som är professorer vid KI.

Kontaktinformation: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Today, Professor Urban Lendahl has announced that he resigns effective immediately and at his own request, from his position as Secretary General of the Nobel Assembly and the Nobel Committee in Physiology or Medicine at Karolinska Institutet. The Board of Karolinska Institutet has initiated an external investigation concerning the Macchiarini case. As Professor Lendahl anticipates that he may be involved in this investigation, he resigns from his position as Secretary General out of respect for the integrity of the Nobel Prize work. Any questions should be addressed to the Chairman of the Nobel Assembly, Professor Rune Toftgård, or the Chairman of the Nobel Committee, Professor Thomas Perlmann.

The Nobel Assembly is independent of the Karolinska Institutet and consists of 50 elected Professors from the Karolinska Institutet.

Contacts: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se